103YU19 Auto Timing Belt for Daihatsu Core

103YU19 Auto timing belt for Daihatsu Core